KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  w zawodach:

Dla osób, które ukończyły 18 rok życia
Technik pojazdów samochodowych

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Mechanik motocyklowy

M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli

 

Technik mechanizacji rolnictwa

M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 

Technik rolnik

R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Technik hodowca koni

R.19. Organizacja chowu i hodowli koni

R.20. Szkolenie i użytkowanie koni

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.06. Sporządzanie potraw i napojów

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Technik hotelarstwa

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Technik turystyki wiejskiej

T.07. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

T.08. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

 

Technik pszczelarz

R.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

 

 

 

 

Dokumenty, które  należy złożyć to:

  1. Podanie (formularz do pobrania w sekretariacie szkoły)
  2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie

(stosowny formularz otrzymuje kandydat w sekretariacie szkoły).

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w sekretariacie szkoły dzwoniąc pod nr 44 61-64-351

                                          

ZAPRASZAMY  DO  KORZYSTANIA  Z  OFERTY  NASZEJ  SZKOŁY.