Regulamin naboru

§ 1.

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dokonuje naboru do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące
z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, historia

Technikum:
technik hodowca koni
technik hotelarstwa
technik informatyk
technik logistyk
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik pojazdów samochodowych

technik pszczelarz

Szkoła Branżowa I Stopnia:
mechanik pojazdów samochodowych
mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
mechanik motocyklowy

kierowca mechanik

pszczelarz

Szkoła Policealnatryb zaoczny (4 semestry)
technik administracji
technik weterynarii

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłychtryb zaoczny ( 4 semestry)
na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej

KWALIFIKACYJNE   KURSY  ZAWODOWE (tryb zaoczny) w zawodach:
(dla osób po szkole podstawowej, gimnazjum, zawodowej, liceum, technikum)
w zawodzie: technik hodowca koni
 R. 19. Organizacja chowu i hodowli koni.
R. 20 Szkolenie i użytkowanie koni.


– w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.
M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.
M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie


– w zawodzie: technik pojazdów samochodowych
M. 18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

 1. 42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

 


– w zawodzie: rolnik
R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej.
R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.


– w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych
T.06 Sporządzanie potraw i napojów
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.


– w zawodzie: technik hotelarstwa
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji.

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.


w zawodzie: technik logistyk
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji

        i magazynowania.

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach

 

– w zawodzie: technik weterynarii

R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych.

R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji

 

– w zawodzie: technik administracji

A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

– w zawodzie : technik przemysłu mody

A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

 

– w zawodzie – mechanik motocyklowy

M.45 Diagnozowanie i naprawa motocykli.

 § 2.

 

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w wybranej przez siebie szkole w następujących

terminach:

 • do szkół ponadgimnazjalnych od 21 maja 2018 do 20 czerwca 2018 r. 12oo
 • od 22 do 26 czerwca 2018 r. godz. 12.oo uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

    ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia

się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 • do 28 czerwca 2018 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu kwalifikacyjnym,

 

 

 

 • 2 lipca 2018 r. do godz. 12.oo – podanie do publicznej wiadomości przez komisję kwalifikacyjną listy

     kandydatów zakwalifikowanych,

 • 22 czerwca 2018 r godz. 12.oo do dnia 4 lipca 2018 r. godz. 15.oo – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkolnym
 • od 2 lipca 2018 r. godz. 12oo do 9 lipca 2018r. godz. 12oo przedłożenie oryginału świadectwa

     ukończenia gimnazjum, oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w

przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki

zawodu,

 • 10 lipca 2018 r. do 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

     listy kandydatów przyjętych

 

 1. b) do szkoły dla dorosłych
 • od 18 czerwca 2018 r. do 2 lipca 2018 r. do godz. 12.oo – złożenie wniosku o przyjęcie do szkół dla dorosłych wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 2 – 4 lipiec 2018 r. godz. 12.oo – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 5 lipca 2018 r. godz. 12.oo – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję  rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
 • 5 lipca 2018r. godz. 9.oo do 9 lipca 2018 r. godz. 12.oo potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły dla dorosłych poprzez przedstawienie oryginału ukończenia szkoły niższego stopnia i zaświadczenia lekarskiego
 • 10 lipca 2018 r. godz. 12.oo podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych do szkół

 

 1. W przypadku niewystarczającego naboru do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych

dyrektor szkoły może przesunąć termin składania dokumentów do 10 sierpnia 2018 r. do

     godz. 10oo.

 1. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Zespołu Szkół
 2. a) do szkół ponadgimnazjalnych (wyłącznie oryginały – podania, zaświadczenia):
 • podanie o przyjęcie (druki w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły dla Technikum, Szkoły Branżowej I Stopnia dla osób spoza systemu elektronicznego),
 • 2 fotografie,
 • karta zdrowia,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie wydaje szkoła) – nie dotyczy liceum,
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • podanie o internat (w przypadku kandydata ubiegającego się o możliwość zamieszkania

w internacie).

 

 

 

 1. b) do Szkoły Policealnej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych:
 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły),
 • 2 fotografie,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu wydane przez lekarza

medycyny pracy (skierowanie wydaje szkoła) – nie dotyczy liceum,

 1. Kandydat przyjmowany jest do szkoły znajdującej się na najwyższej pozycji spośród wskazanych

przez niego, do której liczba punktów przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów jest

wystarczająca do przyjęcia.

 1. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich

obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:

 • średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • ocena zachowania.
 1. Macierzyste gimnazjum jest zobowiązane wydać kopie świadectwa i zaświadczenia w liczbie nie

większej niż 3, wyłącznie na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów.

 1. Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane przez szkolną komisję rekrutacyjną.

§ 3.

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z wybranych zajęć edukacyjnych oraz

wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

a) 200 pkt – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym

za oceny wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz inne

osiągnięcia kandydatów, w tym:

 • 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) za wyniki egzaminu gimnazjalnego z:

– języka polskiego

– historii i wiedzy o społeczeństwie

– matematyki

– z przedmiotów przyrodniczych

– z języka obcego nowożytnego

 • 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolna komisję rekrutacyjną oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
 • sposób przeliczania na punkty ocen z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
celujący – 20   pkt
bardzo dobry – 16   pkt
dobry – 12   pkt
dostateczny –  8   pkt
dopuszczający –  2   pkt

 

 

 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem –    5 pkt.
 • wolontariat –   2 pkt
 • max ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 13 pkt.
 1. Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjną

przedmiotu (max 20 pkt) w zależności od typu szkoły, zawodu, profilu:

 

Liceum Ogólnokształcące – j. polski, matematyka, historia, język angielski
Technikum – j. polski,  matematyka, geografia, biologia
Szkoła Branżowa I Stopnia – j. polski, matematyka, informatyka, zajęcia techniczne

 

 1. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia

umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

– konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty (zał. nr 1):

 • finalista 1 konkursu                            – 7 punktów,
 • finalista 2 lub więcej konkursów       – 10 punków.

– wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora

oświaty i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu:

 • międzynarodowym             –  4 pkt.
 • krajowym –  3 pkt.
 • wojewódzkim –  2 pkt.
 • powiatowym –  1 pkt.

 

§ 4.

 1. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej lub szkoły dla dorosłych(tryb zaoczny) mogą

ubiegać się absolwenci szkoły średniej.

 1. Podstawą przyjęcia na semestr programowo wyższy wszystkich typów szkół dla dorosłych jest

ostatnie świadectwo szkolne lub wpis w indeksie, potwierdzający ukończenie semestru programowo

niższego.

§  5.

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnej ilości punktów uzyskanych w

postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach wychowawczo-opiekuńczych oraz osoby umieszczone

w rodzinach zastępczych,

 1. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny

program lub tok nauczania,

 1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia

ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

 1. dzieci nauczycieli na podstawie art. 59 Karty Nauczyciela ze zmianami.

 

§ 6.

 1. Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych rozstrzyga

Dyrektor szkoły.

 1. Terminarz ustalono na podstawie Zarządzenia nr 1/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

5 stycznia 2018 r.

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów w regulaminie.