Regulamin naboru

§ 1

 1. W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego dokonuje naboru do następujących szkół:Liceum Ogólnokształcące
  z rozszerzonymi przedmiotami: geografia, WOS, j. angielski, matematyka

  Technikum kształcące w zawodach:
  technik analityk
  technik hodowca koni
  technik hotelarstwa
  technik informatyk
  technik logistyk
  technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki
  technik mechatronik
  technik pojazdów samochodowych
  technik przemysłu mody /> technik rolnik
  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach:
  mechanik pojazdów samochodowych
  mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
  mechnaik motocyklowy
  kierowca mechanik />

  Szkoła Policealna na podbudowie szkoły średniej – tryb zaoczny (4 semestry)
  technik informatyk
  technik administracji
  technik pojazdów samochodowych
  technik weterynarii
  technik turystyki wiejskiej

  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – tryb zaoczny
  na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowe

  ZAOCZNE KURSY KWALIFIKACYJNE (tryb zaoczny) w zawodach:
  (dla osób po szkole podstawowej, gimnazjum, zawodowej, liceum, technikum)
  w zawodzie technik hodowca koni

  1. R. 19. Organizacja chowu i hodowli koni.
  2. R. 20 Szkolenie i użytkowanie koni.
  – w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
  1. M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w
  rolnictwie.
  2. M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w
  rolnictwie.
  3. M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych
  w rolnictwie.
  – w zawodzie technik pojazdów samochodowych
  1. M. 18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
  2. M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów
  pojazdów samochodowych.
  3. M. 42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
  – w zawodzie rolnik
  1. R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej.
  2. R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
  – w zawodzie: kucharz
  1. T.06 Sporządzanie potraw i napojów
  2. T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
  – w zawodzie: technik hotelarstwa
  1. T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji.
  w zawodzie: technik logistyk
  1. A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
  produkcji, dystrybucji i magazynowania.
  w zawodzie: technik administracji 1. A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych w zawodzie: technik przemysłu mody 1. A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 2. A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych w zawodzie: mechanik motocyklowy 1. M.45 Diagnozowanie i naprawa motycykli

  § 2
  Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w wybranej przez siebie szkole w następujących terminach:
  a) do szkół ponadgimnazjalnych od 1 czerwca 2016 do 22 czerwca 2016 r. godz. 12oo

  • od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. godz. 12oo poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • od 4 lipca 2016 r. godz. 12oo do 11 lipca 2016 r. godz. 12oo oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

  b) do szkoły dla dorosłych od 20 czerwca 2016 r. do 4 lipca 2016 r. do godz. 12oo.oo. • 4 – 6 lipiec 2016 r. godz. 12.oo – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

  1. oo.
  2. • 7 lipca 2016 r. godz. 12.oo – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych,
   a) do szkół ponadgimnazjalnych:

   • podanie o przyjęcie (druki w sekretariacie szkoły lub w internecie dla Technikum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej).,
   • 2 fotografie,
   • karta zdrowia,
   • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie wydaje szkoła w dniu złożenia podania) – nie dotyczy liceum,
   • świadectwo ukończenia gimnazjum,
   • zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
   • podanie o internat(w przypadku kandydata ubiegającego się o możliwość zamieszkania w internacie).

   b) do Szkoły Policealnej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych:

   • podanie o przyjęcie do szkoły (druki w sekretariacie szkoły),
   • 2 fotografie,
   • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
   • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie wydaje szkoła w dniu złożenia podania) – nie dotyczy liceum,
  3. Kandydaci wskazują w podaniu o przyjęcie do szkoły(w trzech wybranych przez siebie szkołach) kolejność swoich preferencji co do wyboru szkoły.
  4. Kandydat przyjmowany jest do szkoły znajdującej się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego, do której liczba punktów przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów jest wystarczająca do przyjęcia.
  5. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:
   • średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
   • ocena zachowania.
  6. Macierzyste gimnazjum jest zobowiązane wydać kopie świadectwa i zaświadczenia w liczbie nie większej niż 3, wyłącznie na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów.
  7. Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

  § 3

  1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
  2. Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:a) 200 pkt – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów, w tym:
   • 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu).
   • 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez Szkolna Komisję Rekrutacyjną oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
  3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
   celujący – 15 pkt
   bardzo dobry – 13 pkt
   dobry – 11 pkt
   dostateczny – 7 pkt
   dopuszczający – 2 pkt
  4. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
  5. Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny wskazanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną przedmiotu (max 15 pkt) w zależności od typu szkoły, zawodu, profilu (we wszystkich klasach obowiązkowo – język polski):
   Liceum Ogólnokształcące – matematyka, geografia, j.obcy
   Technikum – matematyka, fizyka, biologia
   Zasadnicza Szkoła Zawodowa – matematyka, informatyka, technika
  6. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
   1. uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty
    (załącznik nr 1):

    • jeden tytuł – 11 punktów,
    • dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty.
   2. zajęcie od 1 do 6 miejsca w konkursach tematycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim
    (załącznik nr 2):

    • w jednym konkursie – 6 punktów,
    • w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty.
   3. zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w grach zespołowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (załącznik nr 3):
    • w jednej dyscyplinie – 5 punktów,
    • w dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty.

    albo (w przypadku braku osiągnięć na szczeblu przynajmniej wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (załącznik nr 3) – 3 punkty.

   4. zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym – 3 punkty.
   5. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 3 punkty.
  7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim (załącznik nr 1) i ponadwojewódzkim przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.

  § 4

  1. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej (tryb zaoczny) mogą ubiegać się absolwenci szkoły średniej.
  2. O przyjęcie kandydatów na semestr pierwszy szkoły policealnej decydują łącznie:
   a) rozmowa kwalifikacyjna
   b) świadectwo ukończenia szkoły średniej
  3. Podstawą przyjęcia na semestr programowo wyższy wszystkich typów szkół dla dorosłych jest ostatnie świadectwo szkolne lub wpis w indeksie, potwierdzający ukończenie semestru programowo niższego.

  § 5

  1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnej ilości punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:
   1. sieroty, osoby przebywające w placówkach wychowawczo-opiekuńczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
   2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauczania,
   3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
   4. dzieci nauczycieli na podstawie art. 59 Karty Nauczyciela ze zmianami.

  § 6

  1. Kandydat do szkół ponadgimnazjalnych:
   1. od dnia 3 lipca 2015 r. godz. 13oo do 7 lipca 2015 r. (wtorek) do godz. 12oo ustala się termin złożenia przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

  § 7
  Rozmowy kwalifikacyjne do szkół w trybie wieczorowym odbędą się w dniu 26 sierpnia 2015 r. o godz. 9oo.

  § 8

  1. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi:
   1. szkoły ponadgimnazjalne
    – lista wstępna – 3 lipca 2015 r. (piątek) godz. 13oo
  2. Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły nastąpi:
   1. szkoły ponadgimnazjalne:
    – lista ostateczna – 7 lipca 2015 r. (wtorek) godz. 13oo
   2. szkoły zaoczne:
    27 sierpnia 2015 r. (czwartek) godz. 13oo
  3. Kandydaci zgłoszeni w Zespole Szkół do szkoły /profilu/ zawodu, który z powodu małej ilości zgłoszeń nie zostanie otwarty, mają prawo wyboru innej szkoły /profilu/ zawodu po spełnieniu określonych wymagań.

  § 9

  1. Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych rozstrzyga Dyrektor szkoły.
  2. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ze zmianami (Dz.U. z 2004 r. nr 26, poz.232, Dz.U. z 2009 r. nr 31, poz.208).
  3. Załączniki ustalono na podstawie Rozporządzenia Nr 86/11 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 3 października 2012 r.
  4. Szkoła zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów w regulaminie.