REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW DO SZKOŁY ZSCKU

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

§1.

 

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dokonuje naboru do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące
z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, historia

Technikum:
technik hodowca koni
technik hotelarstwa
technik informatyk
technik logistyk
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik pojazdów samochodowych

technik pszczelarz

technik mechanik (spawalnictwo)Szkoła Branżowa I Stopnia:
mechanik pojazdów samochodowych
mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
mechanik motocyklowy

kierowca mechanik

pszczelarz

Szkoła Policealnatryb zaoczny (4 semestry)
technik administracji

AU.68- Obsługa klienta w jednostkach administracji

technik weterynarii

RL.10 – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

RL.11 – Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

 

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

MS.12 – Zarzadzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłychtryb zaoczny ( 4 semestry)
na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia

KWALIFIKACYJNE   KURSY  ZAWODOWE (tryb zaoczny) w zawodach:
(dla osób po szkole podstawowej, gimnazjum, zawodowej, liceum, technikum)
w zawodzie: technik hodowca koni
 R. 19. Organizacja chowu i hodowli koni.
R. 20 Szkolenie i użytkowanie koni.


– w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa
M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie


– w zawodzie: technik pojazdów samochodowych
M. 18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

 1. 42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

 


– w zawodzie: technik rolnik
R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej.
R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.


– w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych
T.06 Sporządzanie potraw i napojów
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.


– w zawodzie: technik hotelarstwa
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji.

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

 

– w zawodzie – tecvhnik turystyki wiejskiej

T.07.Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

T.08.Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

 

– w zawodzie – technik pszczelarz

R.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

 

– w zawodzie – mechanik motocyklowy

M.45 Diagnozowanie i naprawa motocykli.

 

§2.

 

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w wybranej przez siebie szkole w następujących

terminach:

 1. a) do szkoły ponadgimnazjalnej

 

 • do szkół ponadgimnazjalnych od 21 maja 2018 do 20 czerwca 2018 r. 12oo oraz w

    postępowaniu uzupełniającym od dnia 20 lipca 2018 godz. 12.00 do dnia 25 lipca 2018 r. godz 12.00

 • od 22 do 26 czerwca 2018 r. godz. 12.oo uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

    ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia

się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

 

 • do 27 czerwca 2018 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 27 lipca 2018r.-

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i

dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod

uwagę przy postępowaniu kwalifikacyjnym (rekrutacyjnym)

 

 

 • 12 lipca 2018 r. do godz. 12.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 14 sierpnia 2018r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję kwalifikacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 • 22 czerwca 2018 r. godz. 12.00 do dnia 13 lipca 2018 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 14 sierpnia 2018r.do godz. 15.oo – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 • od 12 lipca 2018 r. godz. 12.00 do 19 lipca 2018r. godz. 12.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 14 sierpnia 2018 r. godz. 12.00 do dnia 20 sierpnia 2018 r. godz. 15.00 -przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w  przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki  zawodu

 

 • 20 lipca 2018 r. do 12.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 sierpnia 2018r do godz 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

             listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 1. b) do szkoły policealnej

 

 • od 18 czerwca 2018 r. do 2 lipca 2018 r. do godz. 12.00 oraz w postepowaniu uzupełniającym od dnia 24 lipca 2018r. do dnia 26 lipca do godz 12.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkół policealnych wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym pozytywnego wyniku sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, jeżeli taki został przeprowadzony)
 • do 3 lipca 2018 r. do godz. godz. 12.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 27 lipca 2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 18 lipca 2018 r. godz. 12.00 oraz w postepowaniu uzupełniającym w dniu 14 sierpnia 2018r. do godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • od 18 lipca 2018r. godz.12.00 do 23 lipca 2018 r. godz. 12.00 oraz w postepowaniu uzupełniającym od dnia 14 sierpnia 2018r. godz. 12.00 do dnia 20 sierpnia 2018 r. godz. 12.00 – potwierdzenie przez kandydata (albo rodzica kandydata niepełnoletniego) woli przyjęcia do szkoły policealnej poprzez przedstawienie oryginału potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego
 • 24 lipca 2018 r. godz. 12.00 oraz w postepowaniu uzupełniającym w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz.12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 1. c) do szkoły dla dorosłych

 

 • od 18 czerwca 2018 r. do 2 lipca 2018 r. do godz. 12.00 oraz w postepowaniu uzupełniającym od dnia 24 lipca 2018r. do dnia 26 lipca do godz. 12.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkół dla dorosłych wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym pozytywnego wyniku sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, jeżeli taki został przeprowadzony)

 

 • do 3 lipca 2018 r.do godz. godz. 12.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 27 lipca 2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 • 18 lipca 2018 r. godz. 12.oo oraz w postepowaniu uzupełniającym w dniu 14 sierpnia 2018r. do godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 • od 18 lipca 2018r. godz.12.00 do 23 lipca 2018 r. godz. 12.00 oraz w postepowaniu uzupełniającym od dnia 14 sierpnia 2018r. godz. 12.00 do dnia 20 sierpnia 2018 r. godz 12.00 – potwierdzenie przez kandydata (albo rodzica kandydata niepełnoletniego) woli przyjęcia do szkoły dla dorosłych poprzez przedstawienie odpowiednio oryginału świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia i zaświadczenia lekarskiego

 

 

 • 24 lipca 2018 r. godz. 12.00 oraz w postepowaniu uzupełniającym w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz.12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół

 

 1. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły dla dorosłych i szkoły policealnej za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę o liczbie wolnych miejsc w szkole – w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 24 lipca godz. 12.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, nie później niż do dnia 21 sierpnia 2018r. o godz. 12.00

 

§3

 

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

 1. Rekrutacja uczniów do szkół wchodzących w skład Zespołu odbywa się zgodnie z przepisami

w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół.

 

 1. W Zespole jest elektroniczna rejestracja kandydatów do szkół młodzieżowych.

 

 1. Rekrutację prowadzi szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana corocznie przez dyrektora szkoły.

 

 1. Do klasy pierwszej Zespołu Szkół , przyjmuje się kandydatów, którzy:
 2. a) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
 3. b) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1. W sytuacjach wyjątkowych decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor Zespołu.
 2. Wymagania i terminy adekwatne do zarządzenia Kuratora Oświaty w Łodzi w sprawie naboru do Zespołu.

7.Przyjmowanie uczniów do szkół wchodzących w skład zespołu przeprowadza się zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Od roku 2009 prowadzony jest nabór elektroniczny dla uczniów z województwa łódzkiego:

 1. Do Technikum przyjmowani są uczniowie( także niepełnosprawni), którzy ukończyli gimnazjum i nie przekroczyli 18 roku zżyci oraz posiadają odpowiedni do specyfiki szkoły i zawodu stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim wydanym na podstawie badan przeprowadzonych przez Ośrodek Medycyny Pracy,
 2. Do Branżowej Szkoły I stopnia przyjmowani są uczniowie ,którzy ukończyli gimnazjum, nie przekroczyli 18 roku życia oraz posiadaja odpowiedni do specyfiki szkoły i zawodu stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim wydanym na podstawie badan przeprowadzonych przez Ośrodek Medycyny Pracy,
 3. Do Liceum Ogólnokształcącego przyjmowani są uczniowie ,którzy ukończyli gimnazjum, nie przekroczyli 18 roku życia

8.

O przyjęciu do wybranej szkoły lub klasy decyduje najwyższa liczba punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200pkt.
 2. Liczba punktów za egzamin w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100 pkt.
 3. Liczba punktów do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 100 pkt.
 4. Punkty za oceny przyznawane są z przedmiotów:
  • Język polski- we wszystkich typach szkół
  • Pozostałe trzy przedmioty ustala szkolna komisja rekrutacyjna w zależności od profilu szkoły lub zawodu w jakim kształci szkoła
  • Technikum- fizyka, matematyka, biologia
  • Szkoła branżowa I stopnia –matematyka, zajęcia techniczne ,informatyka
  • Liceum Ogólnokształcące – matematyka, geografia, język obcy

 

9.Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych są obliczane wg następującej skali:

 1. Celujący 15 pkt
 2. Bardzo dobry 13pkt
 3. Dobry 11 pkt
 4. Dostateczny 7 pkt
 5. Dopuszczający 2 pkt

 

 1. Punktacji podlegają również szkolne i pozaszkolne osiągnięcia ucznia umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum. Szczegółowe zasady punktowania tych osiągnięć jak również terminarz rekrutacji określa Kurator Oświaty w drodze zarządzenia.

 

11.Absolwenci gimnazjum, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i wyższym , przyjmowani są niezależnie od niniejszych kryteriów.

 1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych , uzyskanych w postepowaniu rekrutacyjnym, szkolna komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę w kolejności następujące kryteria:
 2. uzyskana liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym
 3. uzyskana liczba punktów za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum
 4. uzyskana liczba punktów za osiągnięcia kandydata
 5. kandydaci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych
 6. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, który ustalono indywidualny tok nauki
 7. kandydaci z problemami zdrowotnymi, posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia

13.W przypadku nie przyjęcia kandydata do wybranej szkoły lub klasy istnieje możliwość przyjęcia go do innej szkoły lub klasy w Zespole pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

 1. W przypadku nie przyjęcia kandydata do wybranej szkoły lub klasy z powodu braku miejsc szkoła wystawia odpowiednie zaświadczenie podając liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Uzyskana liczba punktów winna być podstawa do przyjęcia kandydata w innej szkole.

15.Kandydaci klas pierwszych składają  w określonym terminie niżej wymienione dokumenty w sekretariacie szkoły:

 1. podanie ( kandydaci z poza województwa łódzkiego)
 2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 3. świadectwo ukończenia gimnazjum
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie
 5. 2 fotografie
 6. podanie o internat

16.Dodatkowe informacje dla kandydatów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego o profilu sportowym. Każdy kandydat do klasy pierwszej liceum z rozszerzonym programem wychowania fizycznego zobowiązany jest odbyć sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klasy o wyżej wymienionym profilu.

 1. Macierzyste gimnazjum jest zobowiązane wydać kopie świadectwa i zaświadczenia w liczbie nie

większej niż 3, wyłącznie na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów.

 1. Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane przez szkolną komisję rekrutacyjną.

 

§4.

 

ZASADY REKRUTACJI  DO SZKOŁY POLICEALNEJ I SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 

 1. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej lub szkoły dla dorosłych (tryb zaoczny) mogą

ubiegać się absolwenci szkoły średniej i szkoły ponadgimnazjalnej.

 1. Podstawą przyjęcia na semestr programowo wyższy wszystkich typów szkół dla dorosłych jest

ostatnie świadectwo szkolne lub wpis w indeksie, potwierdzający ukończenie semestru programowo

niższego.

 

3.Kandydaci do Szkoły Policealnej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych składają w określonym

terminie niżej wymienione dokumenty w sekretariacie szkoły:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły),
 • 2 fotografie,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu wydane przez lekarza

medycyny pracy (skierowanie wydaje szkoła) – nie dotyczy liceum,

§5.

 

ZASADY REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzi się zgodnie z regulaminem kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół CKU w Wolborzu.

 

 

§6

 1. Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych rozstrzyga

Dyrektor szkoły.

 1. Terminarz ustalono na podstawie Zarządzenia nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

31 stycznia 2018 r.

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów w regulaminie.