TECHNIK LOGISTYK                333107

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
  • przechowywania towarów;
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
  • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
  • planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

 

KWALIFIKACJE:

AU.22. Obsługa magazynów

AU.32. Organizacja transportu

 

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w Centrach Logistycznych Partner Logistic i Kaufland. Uczeń ma możliwość bezpłatnie zdobyć uprawnienia zewnętrzne na wózki unoszące.

 

Szkoła organizuje praktyki w zawodzie w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).

 

Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych a także w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów gospodarki materiałowej.