TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH               311513

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
  • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
  • organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

 

KWALIFIKACJE:

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach i warsztatach szkolnych.

 

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania pojazdem samochodowym (kategoria B). Egzamin państwowy, wymagany uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy                    o kierujących pojazdami.

 

Szkoła organizuje praktyki w zawodzie w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).