TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI      311515

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa             i agrotroniki powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
  • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
  • oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
  • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;
  • obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

 

KWALIFIKACJE:

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych         w rolnictwie

MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 

Szkoła organizuje praktyki w zawodzie w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).

 

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania pojazdem samochodowym, ciągnikiem rolniczym z przyczepą (kategorie B i T) oraz uzyskania uprawnień do kierowania kombajnem zbożowym. Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii jest przeprowadzany zgodnie                  z przepisami ustawy o kierujących pojazdami.

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podejmować pracę                         w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.