TECHNIK MECHANIK                                 311504

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
  • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
  • obsługiwania maszyn i urządzeń;
  • organizowania procesu produkcji.

 

KWALIFIKACJE:

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

W trakcie nauki zawodu szkoła umożliwia zdobycie uprawnień spawacza, który jest poszukiwanym na rynku pracy zawodem. Zajęcia teoretyczne odbywają się nowoczesnych pracowniach dydaktycznych, natomiast praktyczne                               w pracowniach praktycznej nauki zawodu: pracownia obróbki ręcznej, spawania, pracowni techniki pomiarowej i obróbki mechanicznej.

 

Szkoła organizuje praktyki w zawodzie w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).